Reisstel.nl Logo
Reisstel.nl | Algemene voorwaarden - affiliateovereenkomst

Algemene voorwaarden

Affiliates

Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van Reisstel.nl. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Reisstel.nl

Nieuwesluis 41, 1766 GB
Wieringerwaard.
welkom@reisstel.nl
www.reisstel.nl 

KVK-nummer: 78238722
BTW-identificatienummer: NL861314232B01

Definities

 1. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Reisstel.nl als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site.
 2. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s en sociale media kanalen waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van Reisstel.nl.

Aanmelding en acceptatie

 1. Enkel door Reisstel.nl geselecteerde partners kunnen zich aanmelden als Affiliate.
 2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Gebruik

 1. De Affiliate zal de door Reisstel.nl aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
 2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
 • Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op blogs.
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Misleiding van derden Informatievoorziening en prijsvoering Let op! Reisstel.nl werkt niet met Datafeeds. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de Affiliate-site.

Commissie

 1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Reisstel.nl een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
 2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Reisstel.nl is bindend voor de Affiliate. Zie hiervoor: http://reisstel.nl/affiliate Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de registratietool AffiliateWP in combinatie met referral tracking cookies met een vervaltijd van 30 dagen.
 3. De Affiliate geeft Reisstel.nl toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.
 4. De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. In geval dat de commissie over een maand minder bedraagt dan € 25 (vijfentwintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt;
 5. De commissie geldt uitsluitend voor verkopen waarover geen restitutie is verleend en zal zodoende 14 kalenderdagen na de oorspronkelijke verkoop van kracht zijn. Dit in verband met de ‘niet goed, geld terug’ regeling.

Beëindiging

 1. nl is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Reisstel.nl onder meer gerechtigd om de Affiliate overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
 • De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
 • De site van de Affiliate naar oordeel van Reisstel.nl in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 1. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: welkom@Reisstel.nl of schriftelijk door een duidelijke brief naar: Reisstel.nl, Nieuwesluis 41, 1766GB Wieringerwaard.
 2. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door Reisstel.nl uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen veertien (14) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Geheimhouding

 1. Alle door u aan Reisstel.nl verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

 1. nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
 2. nl draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Reisstel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
 3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.

Overig

 1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Reisstel.nl
 2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde
 3. nl is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Volg onze Instagram

Voor onze reizen en andere avonturen

Scroll naar top